รายละเอียด :

ระบบนี้เป็น Web Application ที่ใช้ในการบริหารจัดการสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งหมื่นราย หน้าที่ของระบบนี้คือควบคุมรายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสมาคมของสมาชิกทุกคนตั้งแต่การรับเงินจากสมาชิกใหม่ การชำระเงินค่าสงเคราะห์ การแจ้งเพื่อรับเงินสงเคราะห์ การตรวจสอบยอดเงินของสมาชิกแต่ละคน มีการปรับปรุงสมุดประจำตัวของสมาชิกซึ่งคล้ายกับสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น

OCS

ระบบ LoginOCS

หน้าหลักOCS

ข้อมูลทั่วไป