บริษัท เอเชีย มีเดียซอฟท์ จำกัด

     3300/109 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900

ประวัติย่อ

     บริษัท เอเชีย มีเดียซอฟท์ จำกัด ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของวิศวกรและนักการศึกษา ซึ่งเห็นคุณค่าของคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ในการศึกษา เพราะคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวมเร็วมาก ความสามารถสูงขึ้น แต่ราคาถูกลง กิจการต่าง ๆ ได้นำคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน งานในด้านการศึกษาก็เช่นกัน ได้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งในด้านงาน การบริการ การเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งใช้สื่อผสมหลายรูปแบบ ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสอนและการเรียนรู้

     ดังนั้น บริษัท เอเชีย มีเดียซอฟท์ จำกัด โดยคณะบุคคลดังกล่าวข้างต้น จังได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทขึ้นมาในปี พ.ศ. 2542 ทำการพัฒนาระบบ All Media On Demand (ALL – MOD) ขึ้น ซึ่งระบบนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยวิศวกรและนักการศึกษาของไทย เพื่อให้เข้ายุคสมัยว่า “ไทยทำไทยใช้” เงินตราจะได้หมุนเวียนอยู่ในประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างงานอีกด้วย

      ระบบ ALL – MOD ช่วยผู้สอนให้สามารถทำการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้เรียนเกิดการเรียนได้ง่ายขึ้น โดยมีหลักว่า “ใช้คอมพิวเตอร์เก็บสื่อผสมหลายรูปแบบไว้ในหัวข้อที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสืบค้นตามระบบห้องสมุด และทำการสอนหรือเรียนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ” ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการเรียนการสอนได้ หลายลักษณะและสื่อทุกชนิดหลายลักษณะและสื่อทุกชนิด ตามความต้องการได้ตลอดเวลา ซึ่งจัดแผนเป็น 4 ส่วน

 1. การเรียนการสอนบนจอภาพ
  (Learning and Teaching on Screen)
 2. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  (Self Learning Resource Center)
 3. ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดีย
  (Multimedia Electronic Library)
 4. การเรียนการสอนผ่านเว็บ
  (Learning and Teaching by Web)
     ทั้ง 4 ส่วนนี้บริษัท ฯ ได้พัฒนาขึ้นมาและบางเรื่องได้นำไปใช้ในการ Resource Center ของกรมสามัญทั้งประเทศ แต่อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ ก็ยังทำการพัฒนาต่อไปอีก

งานหลักของบริษัท

 • ผลิตและพัฒนา Software ที่ใช้สำหรับการศึกษา
 • จัดอบรมการใช้อุปกรณ์ช่วยสอนต่าง ๆ เช่น Router , Resource Center , LT on Screen , Me.Lib , DB2 , Linux , Homepage (การสร้าง) , การใช้และการทำ Power Point , การตัดต่อด้วย DV500 , DVC ฯลฯ
 • แนะนำและแก้ปัญหาการใช้ Software ของบริษัท ฯ
 • ติดตามผลงานทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด

งานทั่วไป

 • ให้เช่าสถานที่สำหรับทำการฝึกอบรม (ด้านคอมพิวเตอร์)
 • ประมูลงานทำตำราประกอบสื่อคอมพิวเตอร์
 • รับจ้างฝึกอบรม

งานในอนาคต

     จะเปิดเป็นโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ในระดับต้นและกลางสำหรับเด็ก

จำนวนพนักงาน

     15 คน

โครงสร้างของบริษัท เอเชีย มีเดียซอฟต์ จำกัด


โครงสร้างของบริษัท