หลักสูตรการออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ ด้วย SolidWorks

SolidWorks

    เป็นการเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อเขียนชิ้นงานในระบบ 3 มิติ ซึ่งแบ่งเนื้อหาตามความยากง่าย ออกเป็น 3 ขั้นคือ ขั้นพื้นฐาน , ขั้นกลาง และขั้นสูง โดยรายละเอียดการแบ่งเนื้อหาได้มีการทดสอบ ค่าความเข้าใจ (KPI) ในระดับมาตรฐานของสถาบันชั้นนำในต่างเทศแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    การเรียนรู้จะเริ่มจากการรู้จักขีดความสามารถของโปรแกรม SolidWorks กับการประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ เนื้อหาจะเน้นให้ผู้ออกแบบมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมที่ดี สอนเขียนเส้นร่างใน 2 มิติ แล้วนำไปสร้างชิ้นงาน 3 มิติ จากนั้นนำชิ้นส่วนมาประกอบกัน (assembly) จากนั้นก็สร้างแบบแปลน (drawing) ด้วยการใช้คำสั่งพื้นฐาน , สอนให้รู้จักการใช้ปุ่มลัด , การควบคุมเมาส์ , เทคนิคต่าง ๆ และการสอนอย่างเป็นขั้นตอน ส่งเสริมให้เรียนเข้าใจง่าย และสอนแนวคิดในการสร้างชิ้นงานอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ผู้ออกแบบสามารถใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว มีพื้นฐานที่ดีเพื่อการต่อยอดทางความรู้ต่อไป

 • หลักสูตรการแนะนำขีดความสามารถโปรแกรม ( ใช้สื่อ CD )
 • หลักสูตร SolidWorks ขั้นพื้นฐาน ( สำหรับผู้เริ่มต้น )

หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 2 ครั้ง (9.00-16.00 ครั้งละ 6 ชั่วโมง)


เนื้อหาในหลักสูตร

กล่าวนำ SolidWorks

 • ทดลองสร้างฝาปิดถังความดัน
 • ส่วนประกอบของ SolidWorks
การสร้างชิ้นงานขั้นพื้นฐาน
 • การสร้างฝาปิดกล่องสี่เหลี่ยม
การสร้างชิ้นงานประกอบ
   การเขียนเส้นร่าง (Sketch)
 • กล่าวนำการเขียน Sketch
 • แถบเครื่องมือสำหรับการเขียนเส้นร่าง
การสร้างชิ้นงานจากการหมุนกวาดและหน้าตัดกลมกลืน
 • การสร้างชิ้นงานจาก Revolve (หมุนกวาด)
 • การสร้างชิ้นงานจาก Sweep (หน้าตัดกวาด)
 • การสร้างชิ้นงานจาก Loft (หน้าตัดกลมกลืน)
การสร้างชิ้นงานสำเนาชุดและการลบมุม
 • การสร้างชิ้นงานจาก Patterns(สำเนาชุด)
 • การสร้างชิ้นงานจาก Fillets(ลบมุม)
 • แนวความคิดการสร้างชิ้นงาน
การสร้างชิ้นงานจากสมการและ Configuration
 • การสร้างชิ้นงานจาก Equation (สมการ)
 • การสร้างชิ้นงานจาก Configuration
การสร้างชิ้นงานจากความรู้รวบยอด
 • การเขียนชิ้นงาน (Part)
 • การสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly)
 • การสร้างแบบแปลน (Drawing)
 • การสร้างภาพแยกชิ้น (Exploded View)
 • การสร้างใบรายการวัสดุ (Bill of Materials)
 • การสร้างแบบแปลน อิเล็คทรอนิกส์ (eDrawing)
การเขียนแบบแปลน
 • การเขียนแบบแปลน ( Drawing)
 • การกำหนดรูปแบบกระดาษ
 • การตั้งค่า Drawing Sheet
 • รูปแบบการแสดงภาพ ( ViewDisplay Mode)
การกำหนดขนาดชิ้นงาน
 • การกำหนดขนาด (Dimension)
 • การควบคุมการบอกขนาด
ต้นแบบกระดาษ
 • ต้นแบบกระดาษ (Drawing Template)
 • การเชื่อมโยงกับคุณสมบัติเฉพาะ
 • การวางมุมมองล่วงหน้า
 • การปรับตั้งค่า (Settings)
SolidWorks ขั้นพื้นฐาน


วิทยากร :

ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
การศึกษา
- ปริญญาตรี (อส.บ.) เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ (เปลี่ยนเป็นภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ) คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(คะแนนสอบเข้าลําดับที่ 1)
- ปริญญาโท (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล สาขากลศาสตร์ ของแข็ง หัวข้อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างประตูรถยนต์ (the analysis of car side doors strength using a finite element method ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญ SolidWorks

ผลงานที่ผ่านมา

วิจัย

 • เรื่อง ความดันสูญเสียจากวัสดุของท?อตรงในระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม (ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2540)
 • เรื่อง ประสิทธิภาพของปั๊มฉีดอากาศขนถ่ายข้าวเปลือก(ทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2545 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
หนังสือ
 • ศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี, กลศาสตร์ของแข็ง., กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543จํานวน 492 หน้า : ISBN 974-8326-99-3
 • รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และสถาพร วังฉาย, กลศาสตร์ของแข็ง (ฉบับเสริมประสบการณ์), กรุงเทพมหานคร,สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547
 • รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี , การออกแบบ เครื่องกลและชิ้นส่วนเครื่องจักร 1 , บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน),547 หน้า ,ISBN 974-212-012-9
 • รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี, การออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วย Solidworks.,กรุงเทพมหานคร,สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547
 • ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี, การออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วย SolidWorks (ขั้นสูง).,กรุงเทพมหานคร, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547
วารสาร
 • บริษัท เอ็มแอนด์อี จํากัด ; เทคนิค ไฟฟ้า และอุตสาหการ
 • บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ; MACHANICAL Technology Magazine

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 4,900 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 20 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft