RESEARCH & DEVELOPMENT

    งานวิจัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งเราเน้นในการประยุกต์ให้ใช้ได้จริง บางอย่างอาจจะไม่ใช่ของใหม่ในโลก แต่ก็เป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ